Jdi na obsah Jdi na menu
 


750.výročí založení Bartultovic

7. 1. 2017

750.výročí založení Bartultovic

Na rok 2017 připadá 750.výročí založení Bartultovic (i Pitárné). Rok 1267 je rokem první písemné zmínky o Bartultovicích (založeny však byly pravděpodobně kolem roku 1251).

K tomuto výročí chceme co nejpodrobněji zmapovat historii obce.

Události do roku 1945 máme posbírány z různých listin, urbiářů, map, soupisů, zpráv, publikací, fotografií apod. zejména uložených v digitalizované formě v Zemském archivu.

Daleko hůře se však zjišťují informace o obci po roce 1945. Na rozdíl od Vysoké a Pitárné, kde se dochovaly kroniky z let 1945–1963 ve Vysoké a z let 1945–1947 v Pitárné, v Bartultovicích nebyla kronika vedena. Ani doklady z jednání Místní správní komise, poté Místního národního výboru a Jednotného zemědělského družstva v Bartultovicích nejsou nejlepším zdrojem informací. Národní archiv již v roce 1957 konstatoval, že jsou vedeny útržkovitě, s mezerami a nejsou kompletní a nekvalitní.

V dnešní době v obci již nežije nikdo z původních – dospělých – dosídlenců a i těch, kteří přišli jako děti s rodiči již ubývá. Pokud chceme „vytěžit“ ještě nějaké informace a vzpomínky, je k tomu nejvyšší čas.

Proto se obracíme na všechny, kteří sledují naši webovou stránku a mají o Bartultovicích z let 1945 až po rok 2002 (od roku 2003 je vedena kronika obce Vysoká) nějaké informace, písemnosti, fotografie a podobně, zda by je mohli zapůjčit k oskenování, popřípadě informace napsat, či jakoukoliv jinou formou dát na vědomost.

 

Co víme a co nás zajímá:

 • Odsun Němců, zda v obci zůstal někdo z původních obyvatel (z kroniky v Pitárné je zřejmé, že Němci byli v obci ještě v roce 1946)
 • Jména dosídlenců, odkud přišli a kdy, kdo tvořil jejich rodiny, ve kterých č.p. bydleli, případně kdy se odstěhovali
 • Zemědělci, kteří získali dekretem půdu
 • O pohraniční finanční stráži, která přišla do Bartultovic 13.6.1945 víme, že vrchním rescipientem byl Valentin KRMELÍN, dozorci Jan VOJTA a Ladislav HUDSKÝ, kteří bydleli v Bartultovicích, dalším je pak vrchní rescipient Karel RAMBOUSEK, který bydlel ve Vysoké. Pohraniční finanční stráž byla v roce 1947 začleněna do Sboru národní bezpečnosti
 • Nejvíce informací máme o MNV, i když jejich dokumentace je hodně chaotická a obsazení se velmi často střídalo. Složení MNV muselo být zasíláno na ONV – odtud lze čerpat informace. MNV existovalo do roku 1960, kdy byly Bartultovice připojeny k Vysoké a MNV přestalo existovat.
 • JZD – velmi málo informací. JZD založeno 28.9.1950, od počátku se potýkalo se spoustou problémů. V 1953 klesl počet členů z 34 na 17. 1956 nepomohlo ani další dosídlení a převzetí úpadkových hospodářství, 1960 – předseda MAŠTALÍŘ, 11.3.1960 sloučeno s JZD Vysoká
 • Školaškola dvojtřídní národní škola -z hlášení MNV se dovídáme, že škola v roce 1945 nebyla otevřena, z kroniky Vysoké vyplývá, že děti z Vysoké chodily do školy v Bartultovicích v letech 1952 a 1953 (pak opět ve Vysoké), rok 1955 – třídní učitel Jiří Suchý, do roku 1959 do školy na hodiny náboženství dojížděl farář z Pitárné, někdy v roce 1960 byla provedena rekonstrukce školy (plány v archivu),– učitelé manželé LONDINOVI ??? 1.9.1960 nastupuje do vedení školy Jaromír KUDELA, druhou silou je učitelka Stolaříková. 27.10.1960 předává KUDELA školu učitelce ŠMUKAŘOVÉ Martě, 1961 zrušena škola ve Vysoké, všichni chodí do Bartultovic- 46 žáků, učitelé ZEMAN Josef a ŠMUKAŠOVÁ Marta, prospěch žáků velmi slabý, 1963 42 žáků, 1.-5. ročník, průměr známek 2,8, zrušení školy ??? informace o jiných letech, učitelé, akce, výlety???
 • Doprava – 1956 MNV žádá o zřízení autobusové linky, do té doby pěšky na autobus do Vysoké
 • Zásobování, obchody – v roce 1949 v obci žádný obchod, 1961 – obchody se smíšeným zbožím ve V i B, K.MATĚJÍČEK, střídavá pracovní doba, 2x týdně pojízdná prodejna s masem, 3x ročně pojízdná prodejna s textilem, pošta z Pitárné, spořitelna v Pitárné, prodejna JEDNOTA v roce 1958?, v 1961 ve Vysoké a Bartultovicích pouze 1 hospoda, a to v Bartultovicích
 • Zdravotní péče – na jaře 1949 zřídil OÚNZ v Krnově v obci poradnu pro matky a kojence. Jedenkrát za 14 dní dojížděl do obce lékař a zdravotní sestra (ordinace ve škole)
 • Kultura – 1955 dle kroniky Vysoké měly Bartultovice svůj promítací aparát a každou sobotu se promítalo (kde, kdo?), v roce 1959 MNV pro osvětovou jizbu (???) zakoupil televizor, 1961 – místní knihovna měla 875 svazků – návštěvy velmi slabé(???)
 • Investiční výstavba – 1960? – adaptace školy, září a říjen 1960 vojáci bourají nepotřebné a neobydlené budovy, 1961-přístavba sociálního zařízení pro útulek(kde byl?), 1961 – elektroinstalace v KD (kde?), 1964 – výstavba vepřína
 • Pošta, telefon – po roce 1645 pošta v obci neobnovena, 1958 – znovuotevřena pošta v Pitárné – zrušena 1976, pak automobilová pošta z Krnova (?), chvíli z Města Albrechtice (?), nyní z Osoblahy (?), telefon zaveden v dubnu 1938, po válce obnoven pro celníky, od 1.1.1952 přeměněn na veřejnou stanici (v dokladech pošty uvedeno u roku 1953, že vybírání poplatků činí potíže a rolník Nesvatba není důvěryhodný)
 • Sport
 • Spolky a společenské akce
 • A vše další, co vás napadne

 

Děkujeme všem za i sebemenší informace

e-mail: vysoka-bartultovice@seznam.cz