Jdi na obsah Jdi na menu
 


750.výročí - Společenské akce, Církev

9. 3. 2017

Kulturní, společenské a sportovní akce

O kulturních, společenských a sportovních akcích konaných v Bartultovicích až do osmdesátých let 20.století máme jen velmi kusé informace.

Z kronik Vysoké a Pitárné se dovídáme, že v obou obcích již od roku 1945 byly pravidelně pořádány plesy a různé oslavy: MDŽ, 1. máj, osvobození, dožínky. V obou obcích se hrálo ochotnické divadlo (ochotníci z Pitárné se dostali až na celostátní přehlídku), ve Vysoké pravidelně hráli loutkové divadlo a sportovali.

O Bartultovicích víme, že zde byla založena Osvětová beseda, která fungovala do roku 1961, kdy byla spojena s Osvětovou besedou ve Vysoké. V kronice Vysoké je uvedeno, že Bartultovice měly v roce 1955 svůj vlastní promítací přístroj a každou sobotu se promítalo. V roce 1959 MNV zakoupil pro tzv. osvětovou jizbu televizor a jedinou kulturou se stalo společné sledování televizního programu. V roce 1962 bylo konstatováno, že občané ztrácejí zájem o promítání filmů, protože v obci přibývá televizorů. Z roku 1961 pochází informace o Obecní knihovně v Bartultovicích – měla 875 svazků a návštěvy byly velmi slabé. V roce 1976 byla knihovna přestěhována do kabinetu v přízemí ve škole. Knihovna administrativně existovala do roku 2007.

Starousedlíci si pamatují, že v době jejich dětství a mládí byly v obci na různých místech stavěny májky. Tato tradice pak na několik let zanikla. V roce 1987 se bartultovičtí rozhodli tuto tradici obnovit a od tohoto roku je každoročně stavěna májka na návsi. Letošního roku – 2017 to bude již po třicáté za sebou v řadě. Smutnou pravdou je, že v 29. uplynulých ročnících jen málokdy spolupracovalo počasí. Kácení máje bylo až do roku 2010 spojeno s oslavou Dne dětí –  s karnevalem, hrami a soutěžemi. Postupně však dětí v Bartultovicích ubývalo.

Dne 26.prosince 2009 byl ve Společenském domě uspořádán první Vánoční turnaj ve stolním tenise. Vítězem se stal Jaroslav Lacko, mezi seniory Zdeněk Haderka a mezi žáky Martin Obšívač. Vzhledem k zájmu hráčů byl turnaj v následujícím roce přesunut do Kulturního domu v Pitárné a termín změněn na Velikonoce. Turnaj se koná každoročně. V přízemí po pravé straně od vchodových dveří (v prostorách bývalého obchodu) ve Společenském domě je trvale umístěn pingpongový stůl, kde muži pilně tránují.

Roce 2010 vydalo Vydavatelství BARON nové pohlednice všech tří částí obce, tzn. i Bartultovic.

Od roku 1998 pořádá obec každoročně Mikulášskou nadílku pro děti od 0 do 15 let. Z uplynulých 19. ročníků byla nadílka pořádána ve Společenském domě v Bartultovicích čtyřikrát, a to v letech 1999, 2002, 2003 a rovněž poslední nadílka v roce 2016.

Ve Společenském domě se konalo 19. března 2010 vystoupení Slezského divadla v Opavě – Televarieté v operetě.

Jarní setkání seniorů obce Vysoká dne 17.března 2016 bylo spojeno se slavnostním znovuotevřením Společenského domu. V programu vystoupily děti z mateřské školy ve Vysoké, následovaly Uršuloviny – benefice paní Uršuly Klukové se zpěvem Šimona Pečenky a následovalo posezení seniorů s občerstvením a hudební produkcí p. Zdeňka Břicháčka z Města Albrechtice s Žanetkou Juříkovou.

Od roku 2012 probíhá v Bartultovicích každoročně Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Krnov.

Obrovský úspěch zaznamenalo divadélko Barťáček, ve kterém účinkovaly děti místních i chalupářů pod režijním vedení paní Hanky Janošové. První nastudovanou pohádku Mrazík odehrály na zahradě u Janošů v srpnu 2012. Další rok se už s pohádkou „O brokátové růži a slavíku z perleti aneb Pasáček vepřů“ přestěhovaly na náves. Pohádku předvedly v sobotu 27. července 2013. Výkony dětí i pana Oldřicha Janoše, v roli krále, sklidily velkou pochvalu. Mladí herci byli zcela suverénní. Žádná tréma, žádný zapomenutý text, v „princeznovských“ šatech byly dívky jako doma. Diváci v průběhu představení nešetřili potleskem a povzbuzováním mladých herců. Pak už děti odrostly, měly jiné zájmy…

Od roku 2014 si bartultovičtí vytvořili další tradici – scházejí se na předvánočním posezení a rozsvícení vánočně vyzdobeného altánu. Každý, kdo přijde, přinese na společný stůl buď něco na zub, nebo něco pro zahřátí. Vše přijde vhod. V altánu se setkávají sousedé, přátelé a známí, posedí, popovídají si, zavzpomínají a dělají plány na další společné akce. Vzájemně si popřejí Veselé a klidné Vánoce a všechno nejlepší v Novém roce. O krásné vyzdobení altánu se každoročně starají Zdenička a Milan Beinhauerovi.

V roce 2015 se bartultovičtí pod hlavičkou spolku Přátelé Osoblažska poprvé přihlásili na akci organizovanou každoročně regionálním Deníkem – Česko zpívá koledy. Jde o setkání lidí na náměstích obcí a měst, aby si skrze tradiční písně připomněli kouzlo Vánoc. Lidé si společně v jednu chvíli zazpívají stejné koledy a prožijí příjemný adventní čas. Akce se konala i v roce 2016 a určitě se bude i v dalších letech.

.V první polovině srpna 2015 nechala obec na návsi postavit dětské hřiště s herními prvky firmou ALESTRA s.r.o. Kuřim. Pracovníci na VPP upravili terén a vybudovali dopadové plochy pro hrací prvky.

V druhé polovině září 2016 byl vedle dětského hřiště vybudován FITPARK pro dospělé se 6 cvičebními stroji, které mají celokovové a vandaluvzdorné provedení s pevnou konstrukcí všech částí. FITPARK bude v roce 2017 ještě doplněn.

Společenský dům se stal atraktivním místem pro konání společenských akcí, rodinných setkání a oslav narozenin. Pravidelně se zde schází kulturní komise, v přízemí muži plně využívají stůl na stolní tenis. Občané, chalupáři a přátelé se již několikrát sešli, aby společně oslavili Velikonoce nebo příchod Nového roku.

Ke všem konaným akcím je nutno dodat, že veškerá jejich organizace je v rukou občanů Bartultovic, pochopitelně za finančního přispění obce Vysoká.

Všechny výše uvedené akce byly nebo jsou pořádány v Bartultovicích. Občané Bartultovic se pochopitelně zúčastňují akcí ve Vysoké a Pitárné a zájezdů konaných obcí Vysoká (FLORA Olomouc, zájezdy ke Dni dětí, maďarské lázně Sárvár).

 

CÍRKEV

Celé Slezsko a velká část Moravy již od 13. století podléhaly Olomouckému biskupství (později arcibiskupství). Jindřichovsko a Osoblažsko patřily pod Arcikněžství v Opavě. Pro Bartultovice byl děkanát v Osoblaze a farnost ve Vysoké. Vzdálenost od farního kostela nesměla přesahovat hodinu pěší chůze. Ve farnosti Vysoká výrazně převažovalo katolické obyvatelstvo.

Z německy psané kroniky se dovídáme, že v čele farnosti ve Vysoké byl v letech 1631 až 1633 farář Liebenthal.

K Bartultovicím se vztahuje listina vydaná 31.října 1780 – Revers obcí Vysoká, Bartultovice a Arnultovice, kterým se zavazují zvýšit fundační kapitál lokálního kaplana ve Vysoké o                 15 zlatých a 30 krejcarů a přispět k stavbě kaplanky tak, že Vysoká zaplatí polovinu a obě další obce po čtvrtině.

Bartultovice nikdy neměly kostel, na návsi však stávala kaple Panny Marie. Datum jejího vzniku není znám, zakreslena však byla již na mapě Stabilního katastru z roku 1836. Zděná kaple stála zčásti před domem č.p. 89. Byla středně velká, se sanktusníkem (věžičkou), měla lavice a oltář. Majitel domu kapli zbořil, aby si v domě mohl udělat garáž (někdy v sedmdesátých nebo osmdesátých letech).

Dochovala se pohlednice, na které je část kapličky


kaplicka.png

Podle sčítání lidu v roce 1930 žilo v Bartultovicích 359 občanů, z toho 322 Němců a 11 Čechoslováků. Podle náboženské příslušnosti: 1 občan byl bez vyznání, 3 evangelíci a 355 římští katolíci.

Do roku 1959 dojížděl do školy v Bartultovicích na náboženství farář z Pitárné.

V současné době patří farnost Vysoká (se sídlem ve Slezských Rudolticích) pod děkanát Krnov, který lze přirovnat k misijnímu území. Praktikujících katolíků jsou zde pouhá 2 %. Děkanát Krnov patří pod Ostravsko-opavskou diecézi, která je nejmladší diecézí v České republice a byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází 276 farností, které jsou rozděleny do 11 děkanátů.

V roce 2002 byl v kostele ve Vysoké knězem Mgr. Pavel Zachrla. Administrátorem excurrendo (dojíždějící kněz, má na starosti více farností) je v současné době p. Oldřich Máša (dojíždí rovněž do Pitárné, je knězem ve Slezských Rudolticích).