Jdi na obsah Jdi na menu
 


750.výročí - Hraničí přechod a odstávka

28. 1. 2017

Hraniční přechod a odstávka

V době svého vzniku byly Bartultovice obcí téměř uprostřed Slezska; postupem doby se staly obcí hraniční, ať již panství, vévodství, Rakouského Slezska či Československé nebo České republiky.

Poprvé se na mapě objevují Bartultovice (Bartzdorf) v roce 1561, a to na Helwigově mapě Slezska. Bartultovice jsou zde vyobrazeny jako hraniční obec.

Podruhé se Bartultovice (Bartelsdorf) objevují na mapě Slezska z roku 1736 vyhotovené Johannem Wolfgangem Wielandem a i zde jsou jasně hraniční obcí.

Po skončení Slezských válek mezi Habsburským mocnářstvím a Pruskem získalo Prusko v roce 1742 na základě Vratislavského míru větší část Slezska (na polské straně a Kladsko v Čechách) a vzniklo Pruské Slezsko. Opavské knížectví, jehož částí bylo i Osoblažsko, se stalo součástí Rakouského Slezska a v Bartultovicích vzniká hraniční přechod. Dle materiálů tehdejší hospodářské komory se přes tento přechod k nám vozilo zejména černé uhlí a zemědělské plodiny.

Po vzniku samostatného Československa byly ve dvacátých letech hraniční přechody obsazeny pohraniční finanční stráži, která měla především dohlížet na pohyb zboží a vybírat cla.

financi.png

Výsek z dobové pohlednice z Bartultovic

Po Mnichovské dohodě 30.září 1938 musela finanční stráž neprodleně opustit hranice, které obsadila německá vojska.

Z období Třetí říše v Německu zůstal v Bartultovicích hraničník (patník) s informací o vzdálenosti do Opavy (von Troppau 51 km) s vytesaným hákovým křížem, který byl později odstraněn (hraničník je umístěn v prostorách současného hraničního přechodu).

hranicnik.pngMinisterstvo

 Dne 25.května 1945 Ministerstvo financí oznámilo všem příslušníkům finanční stráže v zemi České a Moravskoslezské, že se v zájmu finanční správy znovuzřizují oddělení a inspektoráty finanční stráže ve všech místech, ve kterých byly 1.září 1938.v

Do Bartultovic přišla pohraniční finanční stráž zpět 13.června 1945. Vrchním rescipientem byl Valentin Krmelín, dozorci Jan Vojta a Ladislav Hudský, kteří bydleli v Bartultovicích, dalším byl vrchní rescipient Karel Rambousek, který bydlel ve Vysoké.

Hraniční přechod byl v provozu ještě v roce 1947 (přechod na propustky), v roce 1948 však v seznamu stávajících hraničních přechodů již scházel.

Pohraniční finanční stráž byla v roce 1949 na základě zákona začleněna do Sboru národní bezpečnosti.

Od roku 1948 byly v obci hranice nejen neprůjezdné, ale i neprůchodné. Ochranu hranic prováděla zejména Wojska Ochrona Pogranicza, která měla na polské straně v Trzebině svou posádku.

Budovu celnice v roce 1992 Celní úřad prodal p. Obšívačovi z Vysoké (současnými majiteli budovy jsou pp. Tomas Maxmilian Katz a Petr Pinter a v současnosti slouží jako adresa pro firmy „v likvidaci“ – k 26.1.2017 se jedná o 14 právnických firem). Pracovníci Celní správy v Osoblaze z celnice sundali kamennou desku s vytesaným Československým státním znakem a uložili ji na svém úřadě

Na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou, která vstoupila v platnost dnem 19.února 1996 byl přechod Bartultovice – Trzebina otevřen pro malý pohraniční styk pro osoby s trvalým bydlištěm v pásmu 15 km po obou stranách hranice. Malý pohraniční styk platil pro pěší, cyklisty, motocyklisty do 50 cm3 a zemědělskou techniku.

Koncem roku 2000 bylo s konečnou platností rozhodnuto o výstavbě hraničního přechodu Bartultovice – Trzebina pro automobily bez omezení tonáže. Proběhlo stavební řízení a ve výběrovém řízení byla jako generální dodavatel stavby vybrána fa CZASC z Bruntálu. Doba výstavby byla stanovena na 10 měsíců, od 1.1.2001 do 31.10.2001.

cc.png

Na hranicích pracovaly stroje a ve Vysoké si podávali dveře redaktoři médií. Ve Vysoké vzniklo občanské sdružení Iniciativa 57, jehož cílem dle slov p. Michálka „je eliminovat zatížení životního prostředí“. Zasedání zastupitelstva obce byla velmi bouřlivá, plná zvýšených hlasů, osobního napadání a osočování. Vysoká byla rozdělena na dva tábory a tisk si mnul ruce, bylo o čem psát. Tím vešel hraniční přechod (nebo spíše Vysoká a zastupitelstvo obce) do povědomí veřejnosti ještě dříve, než přes něj projel první automobil. Jako zajímavost lze uvést, že bartultovičtí občané (vyjma části chalupářů), kterých se to týkalo nejvíce, neměli námitky.

Hraniční přechod byl dostavěn a zkolaudován v závěru roku 2001. Na mezistátní úrovni bylo dohodnuto, že slavností přestřižení pásky se uskuteční l5. února 2002.

Ve čtvrtek l4.února v 9 hod. byl zkušebně zahájen provoz celního přechodu. Zatím projížděla a byla odbavována jen osobní auta.

V pátek l5.února ve 12,30 hod. přistál vrtulník s českým premiérem Milošem Zemanem na poli u budovy celnice.

Vládní delegaci tvořili:

ministr financí                                    Jiří Rusnok

ministr dopravy                      Jaromír Schling

ministr pro místní rozvoj                    Petr Lachnit

Moravskoslezský kraj zastupoval      hejtman Evžen Tošenovský

a okres Bruntál                                  přednosta Jiří Škrabal

Z polské strana přijela vládní delegace vedená premiérem Leszkem Millerem.

Oba premiéři ve svých projevech zdůraznili význam otevření přechodu pro budoucí rozvoj regionů po obou stranách státní hranice.

Bartultovice-Trzebina je jediný mezinárodní hraniční přechod bez omezení tonáže v této části česko-polského příhraničí

cc1.png

A tak byl zahájen provoz hraničního přechodu: nebyla vybudována odpočívka, polská strana uplatnila požadavek na vybudování vážního zařízení na výjezdu z ČR, nebyla rekonstruována silnice I/57 v úseku Vysoká – Bartultovice (občané Vysoké, vlastníci pozemků dotčených zamýšlenou stavbou odmítli pozemky odprodat. Obdobné stanovisko zaujala i většina členů zastupitelstva obce u pozemků ve vlastnictví obce).

Přes vzniklé komplikace, kdy kamiony musely čekat na odbavení na silnici I/57, nedošlo do konce roku 2002 k situaci, aby tato byla neprůjezdná pro ostatní uživatelé silničního provozu.

Pro zvýšení bezpečnosti občanů byl na I/57 v místě autobusové zastávky ve Vysoké vyznačen přechod pro pěší a byla vybudována autobusová zastávka Vysoká-náves, aby školní děti nepoužívaly zastávku na I/57.

cc2.png

Starosta obce Vysoká p. Budínský převzal od Celní správy v Osoblaze kamennou desku s vytesaným státním znakem do vlastnictví obce a zajistil její opravu. Po dohodě s Celním úřadem byla deska umístěna v areálu nově vybudovaného hraničního celního přechodu.

V roce 2002 byla provedena rekonstrukce silnice I/57 na úseku Vysoká – Bartultovice: silnice rozšířena na 9,5 m.

V říjnu 2002 bylo rozhodnuto o zahájení výstavby odpočívky, stavba zahájena 19. ledna 2003.

Dne 26. listopadu 2003 byla otevřena nově vybudovaná čerpací stanice pohonných hmot.

Po roce provozu hraničního přechodu podepsala Česká republika smlouvu o přistoupení s Evropskou Unií – 16. dubna 2003, která vstoupila v platnost dne 1. května 2004 – Česká republika vstoupila do EU. Z hraničního přechodu odešli pracovníci celní správy a zůstala pouze pohraniční policie, která prováděla pasovou kontrolu.

Výstavba odpočívky byla ukončena dle harmonogramu 31.května 2004. Nastaly problémy s kolaudací. Provozovatelem odstávky měla být Celní správa, ale ta 1. května ukončila v Bartultovicích svou činnost. Dne 2.července uzavřela obec a ŘSD smlouvu o nájmu odpočívky na dobu 5 let. Kolaudace byla provedena 27.července a 29.července byla odpočívka otevřena pro veřejné užívání.

 cc3.png     

 V listopadu 2004 rozhodlo zastupitelstvo obce o zpoplatnění záboru místa a obecní vyhláškou stanovila poplatky – finanční prostředky na úklid, veřejné osvětlení a běžnou údržbu odstávky. Od 26.11.2004 byly poplatky za parkování nákladních a jiných užitkových vozidel stanoveny takto: do 2 hod=30 Kč, do 5 hod=50 Kč, nad 5 hod=100 Kč. S výběrem poplatků byly již od začátku problémy. Řidiči poplatky odmítali platit a obce musela písemně kontaktovat majitele vozidel.

Výběrem poplatků byl na základě výběrového řízení pověřen místní podnikatel Aleš Budínský. Ke dni 28.2.2005 p. Aleš Budínský ukončil smlouvu s obcí a ve výběrovém řízení byl vybrán od 8.3.2005 p. Pavel Obšívač ml. Za rok 2005 bylo na odstávce vybráno 350.070 Kč a za rok 2006 514.000 Kč. Pan Pavel Obšívač ml. z Vysoké vybíral poplatky do roku 2007, kdy ho vystřídala paní Eva Sojková z Vysoké.

 

V půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 se ČR stala součástí Schengenského prostoru a zrušila kontroly podél celé své pozemní hranice.

V mrazivém počasí dne 20.prosince 2007 se sešli v hojném počtu občané jak naší obce, tak širokého okolí, spolu s občany Trzebiny a zastupitelů gminy Lubrze, zástupci Mikroregionu Krnovsko a zástupci města Prudniku, aby oslavili úderem půlnoci volný průchod bez kontrol na našem hraničním přechodu.

Starosta obce p. Antonín Budínský a p. Marian Gula úderem 22.hod.zahájili oslavy. Slavnostní nálada bylo umocněna připraveným občerstvením, živou hudbou (dětský orchestr z Polska), také požehnáním církevního hodnostáře – farářem z Trzebiny. Pak se již přiblížila půlnoc a po projevech našeho starosty p. Antonína Budínského a představitele polské gminy Lubrze - wuita p. Stanislawa Jendrusíka a obou státních hymnách byla přestřižena páska – jako poslední překážka. Celá akce byla zakončena ohňostrojem.

cc4.png
Tím hraniční přechod vybudovaný za cca 60 mil. Kč a provozovaný necelých 6 let definitivně pozbyl svého účelu. Odešla i pohraniční policie, začalo se bourat zastřešení přechodu.

cc5.png

Budova na hraničním přechodu byla předána do majetku obce a od té doby se stala předmětem dohadů, sporů a soudního jednání až na nejvyšší úrovni. Obec budovu pronajala p. Satkemu, který si zde otevřel hernu. Úvahy o tom, že by místo toho zde měl být např. dům služeb s kadeřnictvím, manikúrou, pedikúrou, lékárna, ordinace lékařů, infocentrum apod., nebo sportovní vyžití typu lukostřelba nebo horolezecká stěna je sice lákavá, ale bylo by to „velké sousto“ i pro město, ne tak pro naší malou vesničku. Jako příklad může sloužit prodejna potravin v Bartultovicích, čerpací stanice pohonných hmot tamtéž, nebo kadeřnictví v Informačním centru ve Vysoké (kde žádný nájem neplatilo) či hodiny aerobiku tamtéž.        Chtělo by se říct, že převod budov byl Danajským darem, ale peníze, které obec získává každoročně za provoz výherních automatů, nejsou zanedbatelné, ať už si o výherních automatech myslíme cokoliv.

Odstávka zůstala v provozu v nezměněném režimu. Dne 1.11.2011 vystřídal paní Evu Sojkovou pan Oldřich Janoš z Bartultovic, který poplatky na odstávce vybírá dodnes.

Čerpací stanice pohonných hmot, nejprve změnila pracovní dobu-z nepřetržitého provozu na omezenou pracovní dobu a v říjnu 2014 došlo k uzavření čerpací stanice.

Zda otevření přechodu mělo význam pro rozvoj regionů po obou stranách státní hranice, jak při zahájení provozu zdůraznili oba premiéři ve svých projevech, je otázkou pro makroekonomy, dopravce, politiky apod.

Odpověď na otázku „CO PŘINESL PŘECHOD BARTULTOVICÍM (potažmo celé obci Vysoká)?“ je už na vás.